Hội đồng Khoa học Bộ môn Tâm lý - Giáo dục 

1. TS. Nguyễn Văn Tịnh                        - Chủ tịch

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Phương          - Thành viên

3. ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết              - Thành viên

 4. ThS. Nguyễn Thị Hương Giang       - Thành viên

5. ThS. Lê Thị Bích Ngọc                      - Thành viên