Hội đồng Khoa học Bộ môn Tâm lý - Giáo dục 

      1. TS. Nguyễn Văn Tịnh                - Chủ tịch

           2. ThS. Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Chủ Tịch

 3. ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết    - Ủy viên

  4. ThS. Nguyễn Văn Hòa             - Ủy viên

 5. ThS. Lê Thị Bích Ngọc            - Ủy viên