BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

1.  Chủ nhiệm Bộ môn: TS. GVC Nguyễn Văn Tịnh

TS. Nguyễn Văn Tịnh

TS. Nguyễn Văn Tịnh

2.  Phó Chủ nhiệm Bộ môn:  ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

1. TS. Nguyễn Văn Tịnh                - Chủ tịch

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Chủ Tịch

3. ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết    - Ủy viên

4. ThS. Nguyễn Văn Hòa             - Ủy viên

5. ThS. Lê Thị Bích Ngọc            - Ủy viên

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỆN THOẠI, EMAIL

1

Nguyễn Văn Tịnh

TS, GVC

Giáo dục học

0916955505

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thị Thu Phương

ThS

Tâm lý học

0945024567

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

ThS

Giáo dục học

0919608788

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Văn Hòa

TS

Tâm lý học

0987781919

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Thị Bích Ngọc

ThS

Giáo dục học

0946505599

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Cẩm

ThS

Tâm lý học

0917334987

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 Nguyễn Thị Hương Giang ThS  

0918639247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

8 Nguyễn Thị Thu Thủy CN Văn thư

0919215768

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.