BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

1.  Chủ nhiệm Bộ môn: TS. GVC Nguyễn Văn Tịnh

1-12ThayTinh

TS. Nguyễn Văn Tịnh

2.  Phó Chủ nhiệm Bộ môn:  ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

1-12CoPhuong

ThS. Nguyễn Thị Thu  Phương